Kulttuuribuumi! -hankkeet tarjosivat maaseudun lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa säännöllistä ja jatkuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa aikuisten vapaaehtoisohjaajien johdolla omalla kotiseudullaan. Kulttuuriryhmien toimintaan voivat osallistua 7-17-vuotiaat nuoret, joiden keskuudesta muodostettiin ikäluokittain pienempiä ryhmiä. Ryhmät kokoontuivat harrastamaan suuntautuen esimerkiksi tanssiin, musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen tai valokuvaukseen. Toimintaa järjestettii toiminta-alueen nuorisoseuran taloissa ja muissa sopivissa tiloissa. Keväisin ryhmät kokosivat esityksiään ja nnäyttelyitään Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikoille eri puolille toiminta-aluetta.

LEADER-rahoitteiset Kulttuuribuumi! -hankkeet toimivat 2016-2018 Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry:n ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n alueilla.


Hankkeiden tavoitteet olivat:

 • lasten ja nuorten tutustuttaminen kotiseutuun taiteen ja kulttuurin keinoin: kotiseudun mahdollisuuksien ja vahvuuksien tiedostaminen / kotiseututietoisuuden lisääminen
 • lasten ja nuorten keskinäisen tasavertaisuuden edistäminen taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa
 • lasten ja nuorten oma-aloitteisuuden ja omatoimisuuden lisääminen
 • lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten tukeminen ja kehittäminen
 • yhteisöllisyyden lisääminen
 • lasten ja nuorten kannustaminen luovuuteen
 • lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
 • vapaaehtoistyöhön kannustaminen


LOPPURAPORTIT

KULTTUURIBUUMI! -hankkeiden loppuraportit voit ladata luettavaksi tästä:
- Kulttuuribuumi! -loppuraportti Seinäjoen seutu​
- Kulttuuribuumi! -loppuraportti Suupohjan seutu


​VAPAAEHTOISTYÖN MALLINNUKSET

Vapaaehtoistyö on nykypäivänä merkittävässä roolissa lähes jokaisen yhdistyksen toiminnassa. Vapaaehtoistyö on palkatonta ja perustuu tekijänsä vapaaseen tahtoon. Jokainen tekee itse oman valintansa, minkä asian eteen haluaa toimia vapaaehtoisena.
Vapaaehtoisuus on kaksisuuntainen prosessi eli vapaaehtoistyö palvelee sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Tähän mallinnukseen on koottu askelmerkit, joita seuraamalla vapaaehtoisen rekrytointi ja hänen työnsä ohjaaminen voivat sujua helpommin ja tuloksekkaammin (kts. Vapaaehtoisen rekrytointi -askelmat).

Kokemuksia vapaaehtoisten rekrytoinnista Kulttuuribuumi! -hankkeissa
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran Kulttuuribuumi! -hankkeet järjestivät taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa maaseudun lapsille ja nuorille heidän omilla asuinseuduillaan. Hankkeiden kulttuuriryhmät kokoontuivat vapaaehtoisten vetäjien ohjaamana kylillä (nuorisoseurantalot, nuorisotilat, koulut jne.) Ryhmissä on harrastettu teatteria, kuvataidetta, tanssia sekä valokuvausta ja videokuvausta. LEADER-rahoitteiset hankkeet ovat toimineet Suupohjan ja Liiverin kehittämisyhdistysten toiminta-alueilla Etelä-Pohjanmaalla.

Oheiset havainnot on tehty hankkeiden toiminta-aikana 1.1.2016-31.8.2018. Vapaaehtoisten rekrytointi oli käynnissä hankeajan alusta loppuun saakka. Vapaaehtoistyön tehtäviin on haettu tekijöitä sekä yhdistysten näkökulmasta että vapaaehtoisen näkökulmasta

Jotta tulos on paras mahdollinen, kaikkia käytössä olevia rekrytointikanavia kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Vapaaehtoisia on haettu henkilökohtaisilla kontakteilla, somessa, tapahtumamarkkinoinnilla ja mediayhteistyössä.

Kaikissa rekrytointikeinoissa on hyvä muistaa seuraavat seikat:

 •  Kerro tehtävästä innostuneesti
 • Tee tehtävästä houkutteleva
 •  Muista realismi
 • Hyvä ihmistuntemus on suurta plussaa

Tehokkain rekrytointikeino on suora kysyminen. Pelkkä kysyminen ei riitä, vaan oleellista on, miten kysyy:

 • Lähdetkö ohjaamaan lasten ja nuorten kulttuuriryhmää? KYLLÄ
 • Et varmaan ole kiinnostunut lasten ja nuorten kulttuuriryhmän ohjaamisesta? EI

Rekrytoinnin ketjuttaminen on tärkeää – joku tuntee aina jonkun, joka voi olla kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Puskaradio on rekrytoijan paras ystävä. Vertaiskokemukset ovat merkityksellisiä. Vapaaehtoistehtävissä jo toimivien henkilöiden jakama tieto ja kokemukset ovat avainasemassa uusien vapaaehtoisten löytämiseksi ja sitouttamiseksi

Rekrytointitaipaleelle mahtuu monia muutoksia, joihin on pystyttävä reagoimaan, eikä niistä saa masentua. Kaikkiin asioihin ja ilmiöihin ei voi itse vaikuttaa. Rekrytointi kysyy kärsivällisyyttä – tuloksia ei välttämättä synny hetkessä

Yhdistykset ottavat mielellään uusia vapaaehtoisia toimintaansa mukaan, mutta monelta yhdistykseltä puuttuu pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja tavoitteiden jaksottaminen– mihin kohtaan vapaaehtoinen sijoittuu yhdistyksen aikajanalla?

Vapaaehtoisia täytyy osata johtaa ja sitouttaa toimintaan – hyvä johtaja on kannustava ja itsekin innostunut asiasta

Alla on kuvattu kuvin ja kaavioin vapaaehtoisten rekrytointipolku, joka vastaa ajankohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Tätä polkua kulkemalla ja nämä asiat huomioimalla on mahdollista saavuttaa tuloksia vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Tämä mallinnus perustuu seuraaviin asioihin:

 • Kulttuuribuumi! -hankkeissa saatu konkreettinen kokemus sekä erilaiset toteutetut kokeilut
 • vapaaehtoisuuteen ja rekrytointiin liittyvät koulutukset
 • vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen murrokseen ja ihmisten motivaatiotekijöihin liittyvät seminaarit Suomessa ja muualla Euroopassa (Evolaq -hanke)